Brandalarmeringsplan
for Korning skole
 
 
Brandalarmeringsopgaver opdelt på faggrupper:
 Lærere/pædagoger:
a) Ved alarmering: Bevar roen og bring eleverne samlet ud af bygningen og ned til flagstangen i haven. Gå ud af nærmeste udgang og gå samlet hen til flagstangen. Ved flagstangen holdes eleverne samlet og under opsyn. Vær sikker på at alle kommer ud og meddel, hvis der mangler nogen.
b) Luk døre og vinduer inden bygningen forlades.
c) Lærere/pædagoger, der ikke har undervisning, hjælper med at holde samling på eleverne og sørger for også selv at komme hen til samlingspladsen.
d) Ved alarmering i et frikvarter er det læreren/pædagogen, som havde klassen i den forrige time, som sørger for samling og optælling af klassens elever.
 
 Ledelse/kontorpersonale:
a) Tilkald brandvæsen (1-1-2)
b) Varsling af personer i truede områder af skolen. Klokken benyttes. Landsbyhaven varsles efterfølgende. Første person, som alarmeres er afdelingslederen. Hvis denne ikke er tilstede, så alarmeres sikkerhedsrepræsentanten. Skulle denne ikke være tilstede, så alarmeres tillidsrepræsentanten.
Følgende siges: Der er opstået en nødsituation. Alle skal roligt forlade lokalerne ad nærmeste udgang. Husk at lukke vinduer og døre.
c) Ring 3 x 10 sekunder med klokken med 5 sekunders mellemrum.
 
 Pedellen (alternativt ledelsen):
a) Afbryd strømmen ved vaskerummet i børnehaven, skabet på gangen ved SFO og i skabet i N/T(ovenpå).
b) Iværksæt rednings- og slukningsarbejde.
c) Underret ved ankomsten brandvæsenet om brandstedets beliggenhed og om alle er evakueret.
 
 Udenfor alm. skoletid:
a) Tilkald brandvæsenet (1-1-2).
b) Underret ved ankomsten brandvæsenet om brandstedets beliggenhed og om bygningen er tom for personer.
Evakueringsplan for Korning skole
 
Brandalarmen lyder:
Ved alarm i en lektion: Læreren/pædagogen samler hele klassen/gruppen og bringer den samlet til flagstangen i haven via den korteste sikre vej. Døre og vinduer lukkes. Roen bevares. Såfremt man ikke befinder sig direkte ved brandstedet, er der tid til at tage overtøj på. På samlingsstedet placeres eleverne på det afmærkede sted, og læreren/pædagogen tæller igen eleverne og melder omgående, hvis nogen evt. skulle mangle.
 
Ved alarm i et frikvarter: Eleverne begiver sig af sted til klassens plads på samlings-stedet. Læreren/pædagogen, som skal have klassen den efterfølgende time, går via klasselokalet til opsamlingsstedet. Her skaffer han/hun sig et overblik over eleverne og melder omgående, hvis nogen skulle mangle.
 
SKOLEN FORLADES GENNEM DE NÆRMESTE DØRE DIREKTE TIL DET FRI, HVOR DETTE ER MULIGT. DØRE OG VINDUER EFTERLADES LUKKEDE OG ULÅSTE.
 
Når brandinspektøren har fået et overblik over den samlede situation, vil han hurtigst muligt give besked om afblæsning, om der kan vendes tilbage til en del af skolen, eller om vi skal begive os til f.eks. skolens idrætshal.
Ingen forlader området uden brandinspektørens/ledelsens tilladelse.
 
 Udenfor almindelig skoletid:
a) Tilkald brandvæsenet (1-1-2).
b) Om muligt afbryd strømmen i vaskerummet i børnehaven, skabet på gangen ved SFO og i skabet i N/T(ovenpå).
  
Beredskabsplan for Korning skole ved udslip af farlige stoffer
 
Ledelsen går rundt og varsler
 
Lærere/pædagoger:
Børnene bringes/holdes inden døre. Døre og vinduer lukkes. Der rapporteres til kontoret, hvis elever savnes eller bliver dårlige. Nærmere instruks afventes. Undgå unødvendige opkald.
 
Kontorpersonalet:
a) Lyt til radioens "Kanal 94". Viderebring oplysninger og instrukser. Rekvirer hjælp til tilskadekomne.
b) Få overblik over, hvor klasser og enkeltelever befinder sig.
c) Underret kommunekontoret om situationen. Henvendelse til Henning Damsgaard (Teknisk Afdeling) tlf. 79 74 11 12 - eller Brandvæsnets vagtcentral tlf. 75 83 04 44.
  
Pedellen (eller kontorpersonalet):
Sluk for ventilationen. Afbryderen sidder på eltavlen i vaskerummet i børnehaven.
 
Instruktion i og opfølgning på sikkerhedsberedskabet
 
Instruktion, kurser, øvelser:
a) Alle nyansatte gennemgår checklisten med sikkerhedsrepræsentanten indenfor den 1. arbejdsuge. Jfr. checklisten side 5. Den nyansatte afgiver underskrift som bevis for kendskab til nærværende plan, som bevis for orientering om slukningsudstyrets placering.
 
b) Fast kursusplan for ansatte ved Korning skole i sikkerhedsberedskabet:
Brandinspektøren afholder 1 gang om året ved skoleårets start et kursus i brugen af skolens slukningsredskaber/sikkerhedsudstyr. Kurset er åbent for alle ansatte, men obligatorisk for nyansatte. Gælder alle personalegrupper inklusiv Landsbyhavens personale.
 
c) Plan for afholdelse af årlige alarmeringsøvelser, som afdramatiserer og indøver rutinerne også for eleverne. Hvert skoleår: Der afholdes en varslet øvelse i september/november, hvor alle forlader klasserne forskriftsmæssigt og mødes på samlingspladsen. Der afholdes evt. en uvarslet øvelse mellem vinterferien og påskeferien. Dersom den afholdes, aftales det med brandinspektøren.
Brandinspektøren indkaldes evt. som observatør og rådgiver til disse øvelser.
  
Eftersyn og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr:
d) Plan for eftersyn og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr: Eftersyn og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyret varetages af Hedensted kommune. Skolen forventer derfor, at udstyret forefindes forskriftsmæssigt. Tjek af ringklokker - virker de, og kan de høres overalt?  Foretages under den årlige øvelse. Opfyldning af forbindingskasser?  Foretages efter behov af pedellen. 
Revision af denne plan:
e) Hvert fjerde år laver sikkerhedsgruppen i samråd med teknisk forvaltning kritisk gennemgang af planerne. Tjekliste i forbindelse med nyansattes orientering om brand - og evakueringsforanstaltninger på Korning Skole.
  
Orienteringen skal gives den nyansatte indenfor den første arbejdsuge gennem instruktion af sikkerhedsrepræsentanten.
  
Gennemgang af:
• Skolens planer for brandalarmering, evakuering og forholdsregler.
• De særlige opgaver som påhviler den pågældende.
• Brandslukningsmaterialet på skolen, dets placering og anvendelse.
• Skolens flugtveje og samlingsplads. Særlig opmærksomhed rettes mod flugtvejene
  på skolens 1. sal.   
• Og udlevering af pjecen "Elementær Brandbekæmpelse".
• At vinduer og branddøre skal holdes lukkede, men ikke låste i tilfælde af brand.