Værdier skoleåret 2013 2014

Dialog, ansvar, begejstring og udvikling, gensidighed og risikovillighed er værdier, der er i spil på Korning Skole.

 

Vi er en skole med plads til forskellighed og skabelse af den ”motiverende skole”, hvor selvværd og glæde ved at gå i skole fremmer den sociale og  faglige udvikling.

 

Vi har skabt et inkluderende læringsmiljø med kvalitet i undervisningen for alle også forskellige kategorier af udsatte børn. Korning Skole er i samarbejde med Landsbyhaven en meget rummelig skole/institution.


Anerkendelse
Børnene hjælpes til vækst gennem en anerkendende pædagogik, - børn og forældre mødes med indlevelse og respekt.
Der fokuseres på, hvad børnene kan, og der ses altid først på barnets styrkesider.
Det, der lykkes – og som barnet oplever succes med - danner udgangspunkt for en undervisning, hvor der er udfordringer til alle.
Det synliggøres, hvad det enkelte barn kan bidrage med i en erkendelse af, at børn lærer forskelligt.
Der skabes udfordringer, der viser, at de voksne tror på, at børnene kan reagere positivt på dem.
Blandt ledelse og personale fokuseres på den enkeltes ressourcer med en tydelig anerkendelse af den enkeltes indsats.
Forældrene inddrages i skolens arbejde på en sådan måde at samarbejdet altid ses som en væsentlig del af børnenes skolegang.

Fællesskab
I skolen indgår alle i et forpligtende fællesskab.
Lysten og evnen til at indgå i forskellige sociale fællesskaber fremmes bevidst.
Det forventes, at alle – personale, børn og forældre – yder noget til det fællesskab, de er en del af.
Forældrenes engagement og tilhørsforhold til skolen er en væsentlig resurse.
Skolen er en aktiv medspiller i lokalområdets fællesskab.
Det fælles skolevæsen i kommunen er en styrke, som alle er en forpligtende del af. Netværksgrupper dannet på tværsaf skolerne støtter hinanden i et fagligt samarbejde.

Handlekraft
Handlekraft er en vigtig forudsætning for at nå de opstillede mål.
Det betyder, at skolens personale i dialogen er tydelige i deres forventninger og tør stille krav både til hinanden og til børn og forældre.
Der skal være overensstemmelse mellem ord og handling på en måde, så alle oplever konsekvens i forhold til skolens virksomhed.Alle er villige til at påtage sig et ansvar og have mod til at reagere og handle på de udfordringer, der findes i skolens hverdag.