Evaluering af de tre  indsatsområder og interne udviklingsprocesser fra skoleåret 2012 -2013
 
Fremme det gode læringsmiljø
IT og medier
Fremme den refleksive kultur
 

Fremme det gode læringsmiljø

Vi vil fortsætte vores arbejde med  fokus på børnenes trivsel og læring i Landsbyhaven, Skolen og SFO. Skolebestyrelsen, forældre, børn , lærere og pædagoger har i skoleårene siden 2008 alle deltaget i en proces, der handler om at fremme det gode læringsmiljø. Samtlige medarbejdere har deltaget i læringsforløb omkring en fælles forståelse for og udvikling af børns trivsel og læring. Ligesom brugen af og viden om værktøjer til den gode kommunikation er blevet til en fælles forståelse og viden.
 
Evaluering af succeskriterier skoleåret 2012-2013
Der er udarbejdet en trivselspolitik for Landsbyhaven, SFO`en og skolen , den findes på skolens hjemmeside som et selvstændigt menupunkt. 
 
Vi bruger klassetrivsel.dk i  en ny undersøgelse af børnenes trivsel og har lavet en handleplan, der sætter nyttige spor i børnenes hverdag. Et projekt med mere bevidst brug af læringsstile og mere bevægelse i undervisningen er et resultat af dette.
            I skoleåret 2012 2013 har vi haft besøg af en konsulent og arbejdet med materialet  PUMA = pædagogisk udrednings materiale: 
            Her lægges op til samarbejde imellem lærerne og pædagogerne  om spørgsmål som
Hvor mange nye handlemuligheder, kan vi samskabe med eleven?
Hvad kan vi gøre anderledes sammen med kolleger, så det lykkes endnu bedre for eleven?
Hvordan kan vi facilitere og understøtte elevens drømme, visioner og handlemuligheder i de
kontekster eleven er i og vil komme i ?
Hvordan kan vi tilrettelægge læringsformer og læringsmiljøer, der understøtter inklusion af alle
elever?
 
PUMA er baseret på anerkendte teorier og mange års erfaring med både teori, materialeudvikling og praksis
Systemisk, konstruktionistisk forståelse af identitet og læring
Selvpsykologisk forståelse af, hvad der driver og retter os som menneske
Kognitionsteoretisk forståelse af kognitiv grundkonstituering og forudsætninger for at indgå i et
relationelt perspektiv
Hensigten er at de tre perspektiver skaber supplerende beskrivelser og derfor bibringer nye grundlag for anerkendende forandringer i relationerne med og omkring eleven.
 
 
Lærere og pædagoger i skolen har deltaget i et fælles udviklingsprojekt omkring det gode læringsmiljø og den gode undervisning med fokus på de mange intelligenser og læringsstile.
 
Forældrene ser glæden og muligheden ved også at tage ansvar for at deltage i udviklingen af det gode læringsmiljø. De er aktive i projekt "Forældre på banen", der havde sin opstart i 2009. Det bliver fuldt om af årlige fyraftensmøder med aktuelle temaer, der fremmer det gode læringsmiljø
 
Vi ser flere glade og nysgerrige børn i trivsel og læring
 
 
 
 
Integrering af IT og medier i undervisningen
IT og medier anvendes i undervisningen af aldersintegrerede grupper - samt bidrager til inkludering af børn med særlige behov og udfordringer, så deres lyst til nye oplevelser og ny viden stimuleres. Alle børn er kvalificeret til at udnytte og bruge de nye teknologiske muligheder. Lærere og pædagoger er kvalificeret i samarbejde med PUC-personalet for at understøtte ovennævnte områder.
Rapporten udarbejdet af PUC-personalet i forbindelse med den pædagogiske diplom uddannelse ”Integrering af IT og medier i undervisningen” danner fælles forståelse og viden, og er derfor vores fælles arbejdsredskab.
 
 
Succeskriterier skoleåret 2010-2011
 
Vi har alle læringsplatformene, der ligger i elevintra og forældreintra i brug,  og bruger de nyttige ressourcer i forhold til IT-integregration. 
 
Elevintra danner baggrund for en mere optimal respons på elevernes arbejde samt en nemmere evaluering. Hver uge udgives der på forældre og elevintra en ugeplan indeholdende uges skema med indhold og forventninger til opbakningen fra hjemmet. Ugeplanerne indledes med en informationsskrivelse om ugen der kommer og tanker om ugen der gik. Forældre og børn har givet udtryk for at det er en stor succes. Et meget nyttigt redskab, der sikrer den løbende dialog og evaluering imellem skole og hjem samtidigt med en meget hjælpsom informationskilde.
 
Børn , der har svært ved at komme til orde i den mundtlige dialog i gruppen, de værdsætter at få mulighed for at ytre sig på skolens læringsplatforme. Dette bruges dagligt i mange undervisningssituationer, og er et sikkert implementeret
redskab i undervisningen og læringsprocesser. 
 
Elevintra  fremmer lyst, interesse og motivation hos den enkelte elev ved hjælp af logbøger, portfolio, bogkasser m. m. Alle har lige betingelser for læring og differentieringen af undervisningsmidlerne er overskuelige.
 
Lærere og pædagoger anvender det virtuelle læringsrum til informationsspredning og som lagermedie for egne og elevernes materialer.
 
Alle forældrene anvender forældreintra og giver udtryk for stor glæde ved dette. Samtlige arrangementer og skole/hjemsamtaler til og frameldes over intra.
 
Fremme en refleksiv kultur, der fremmer en skolekultur, der kan være hjælpsom i forhold til implementeringen af inklusionen
 
 
Vi vil  fortsat i skoleåret 2013 - 2014 arbejde med en evalueringskultur, der skal støtte ledelse og medarbejdere på Korning Skole og i Landsbyhaven i at gå systemisk til værks med udvalgte fokusområder. Evalueringsværktøjet ”Plexusmodellen” er præsenteret for alle medarbejderne. Den kan både styrke beskrivelsen af det valgte fokus, og følge bevægelsen i udviklingsprocessen og støtte kommunikationen om det valgte fokus.
Vi arbejder videre med  at fremme den refleksive kultur. Dette er en proces, der kræver en løbende proces, udvikling og evaluering. DERFOR:
 
Succeskriterier fra 2012 - 2013 fortsætter i 2013-2014
 
 
Alle arbejder med glæde med en tænkning  skabelon ”Plexusmodellen” for udvikling og  refleksive processer med udvalgte fokus fra evalueringen.
 
Alle medarbejder oplever sammenhæng mellem evaluering, kvalitet og udvikling
 
Plexusmodellen forener det skrappe krav om systematik med virkelighedens krav om overkommelighed i en form, der støtter kommunikation om udvikling.
 
Vi fremkalder sammen billeder på den ønskede udvikling ved at drøfte og koble modellens seks kategorier :
- Vision ”det vi ser for os”
- Tegn ”tegn er tegn vi bestemmer på en ønsket udvikling”
- Fokus ”fokusering af opmærksomheden på det udvalgte frem for noget andet”
- Handling ”praksis der forfølger og realiserer visionen”
- Evaluering ”hvad har vi nået med det vi har nået”
- Kontekst ”sammenhængen styrer alt”
 
 Medarbejder og ledelse indgår i udviklingsprocessens refleksive sløjfer.