Faglighed i centrum skoleåret 2013-2014
 
Hvad er status, mål, kvalitetskriterier, handlingsplanen og evalueringsplan?
 
Læsebånd:
Læsebåndet er i overskrifter tænkt således:
Overordnet handler det om at skabe fælles sprog blandt børn og voksne, så overordnede begreber som læsestrategi og læseforståelsesstrategi bliver en del af hverdagssproget i alle fag. Der er flere delmål bl.a. sikre faglig læsning i alle fag, sætte turbo på læseudviklingen og læselysten allerede fra 0.kl. Samt udvikle et stærkt ordforråd. Der skal både læses, forstås og skrives.
Overskriften er at læse for at lære - her både fagligt indhold og læseforståelsesstrategi. Det er tanken at børnene skal tage deres viden med i de øvrige fag, så når de læser matematik, historie, N/T o.l., så kan både de og vi trække på deres viden om VØL, før, under, efter, overblikslæsning etc., så fagundervisningen støttes af deres viden om at læse fagligt.

"Det der virker bedst"  er det der kommer i spil i læsebåndet, så børnene får fuld valuta.

 

 

 
Igennem faglige målrettet undervisningsforløb skaber vi det gode samarbejde på tværs af grupper og personale. Vi ved at vi er sammen om at sætte fagligheden i centrum, og dermed fremme stoltheden af vores samlede indsats - at være fælles om de faglige processer og sammen klappe af de opnåede produkter. At skabe kvalitet i det faglige arbejde fremmer stotheden og lysten til at udvikle.
 
 
Faglighed i centrum
Vi har arbejdet bevidst med at fremme det gode læringsmiljø, så fagligheden i centrum har fået bedre plads i hverdagen. Læsepolitikken har vi haft særligt fokus på i samtlige grupper. Ligesom trinmålene for samtlige fag dansk, natur/teknik, historie,kristendom, matematik, billedkunst, idræt ,svømning og musik er en aktiv del  i forhold til at have fagligheden i centrum.
 
For samtlige grupper eller klasser på Korning Skole udarbejdes  hver uge en elektonisk ugeplan for kommende uge med en informationsskrivelse og en evaluering over ugen der gik. Planen indeholder et skema med oplysninger om uges faglige mål og en forventning om den tilhørende træning/lektier på i hjemmene. Ugeplanerne udgives på forældre og elevintra og er således et internt arbejdsredskab med dokumentation og evaluering.
 
Hvert barn har en elevhandleplan, der løbende revideres og bruges aktivt i forhold dokumentation af elevernes udbytte af undervisningen.
 
Elevhandleplanerne dokumenteres udfra trinmålene og de nye fælles mål for de enkelte fagområder.
 
 
Succeskriterierne for læsebåndet:

Plexus 2013 2014

 
 
KONTEKST
 • Krav om faglig læsning i alle fag
 • Læsere på mange niveauer
 • Mange begynder-læsere
 • Problemer i 4. kl. med forståelseslæsning
 • Implementering af bibliotekar, læsevejleder
 • Styrkelse af faglæreres mulighed for inddragelse af faglig læsning og skrivning i fagene
 • Ny struktur, nye personaler
 • Børnene er ordfattige
 
 
EVALUERING
 • Spørgeskema før/efter børn og voksne
 • Læsetest før/efter
 • Løbende evaluering vha. Lundbergs model
 • Teammøder
 
HANDLING
 • Fagligt læsebånd på tværs af årgange og fag til styrkelse af børnenes ordforråd, læseforståelsesstrategier, viden om verden, tekster og sprog
 • Dialogisk læsebånd til træning og styrkelse af børnenes tale-, skrive og læsekompetence 
 • Faglige teammøder med koordinering og sparring vedr. materialer, strategier, elevudvikling m.m.
 • Niveaudelt bibliotekstid
 • Løbende evaluering af det enkelte barns læseudvikling
 
 
FOKUS
 • Ordforråd
 • Læseforståelsesstrategier
 • Genre
 • Det enkelte barns læseudvikling
 • Teamsamarbejde
 
TEGN
 • Fremgang i LUS
 • Fremgang i læsetest
 • Fokusererede børn og voksne
 • Stigende ro og motivation
 • Eleverne overvåger egen læsning
 • Øget fagligt samarbejde og begyndende faglig sparring
 
VISION
 • 95 % opfylder kommunens fastsatte trinmål for LUS
 • Alle børn læser i kategori A, B eller C
 • Alle børn oplever læseglæde og læseudvikling
 • Alle børn får adgang til redskaber, der hjælper dem i de tekstsvære fag fra 3.-4. kl.
 • Fagsprog er integreret i både børn og voksnes hverdagssprog
 • Børnene læser selvstændigt for at lære og overvåger egen læsning
 • Aktivt bibliotek, skolens centrum
 • Læsevejledning implementeret i hverdagen
 • Stærke faglærere med fælles læsefagligt sprog
 • Faglig læsning og skrivning er integreret i alle fag