Aldersintegreret undervisning" for 0-4 klassetrin
 
Vi har udviklet en overordnet struktur på Korning Skole, mht. holddeling og evaluering af den enkelte elevs faglige og sociale standpunkt, der understøttes af den samlede virksomhed på Korning Skole.
 
Vi ser tegn på børn i trivsel, der har mod på nye udfordringer.Dette underbygges ofte af billeder fra dagligdagen på Korning Skole. De kan ses i skolens fotoalbum.
 
Vi ser tegn på børn i faglig og social udvikling. Vi  arbejder på at skabe de optimale læringsbetingelser igennem bevidste valgte strategier udfra glædens pædagogik og der igennem hjælpe børnene til at opfatte sig selv som nogle ressourcepersoner, der altid kan lære mere ved en målrettet indsats udfra nærmeste udviklingszone.
 
"Rullende skolestart"
 
Mandagen efter barnet er fyldt 6 år begynder skolegangen.
 
Barnet ruller ind i et allerede etableret socialt fællesskab, hvor andre erfarne skolebørn hjælper det "nye" barn tilrette og sikrer trygge rammer. Det skaber helhed i børnenes hverdag.Det giver børnene muligheder for at udvikle selvstændige og hensigtsmæssige arbejdsmetoder. Det betyder for børnene, at de har et større overskud til at udvikle det sociale og faglige niveau.
 
Vi har et meget veludviklet samarbejdet med Landsbyhaven både i dagligdagen og i forhold til fællesudviklingsprojekter. Det betyder optimale betingelser for overgangen fra børnehave og til skole.
 
 
 
 
 Principper for holddannelse
 
I henhold til ”Lov om folkeskolen” af 21. juli 2000, § 25, stk. 4, kan undervisningen på 1. - 10. klassetrin organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin, når dette er praktisk og pædagogisk begrundet.
 
Eleverne skal på alle klassetrin undervises samlet i den overvejende del af undervisningstiden.
 
Skolebestyrelsen fastsætter følgende principper for holddannelse:
 
1. Holddannelse kan anvendes for at støtte og fremme den enkelte elevs tilegnelse af kundskaber samt dannelse af værdier og holdninger under hensyntagen til lovens bestemmelser.
 
2. Holddannelse kan anvendes, hvor det er nødvendigt af hensyn til den praktiske gennemførelse af undervisningen på grund af lokaleforhold el. lign.
 
3. Holddannelse kan foretages i det omfang, skolens ressourcer tillader, idet den obligatoriske undervisning i henhold til timefordelingsplanen først skal godkendes.
 
 
4. Holdundervisning kan bl.a. finde sted efter følgende modeller, idet der i hvert enkelt tilfælde tages udgangspunkt i den konkrete situation:
 
a) Tolærertimer og holdtimer.
b) Støtteundervisning til elever med særlige undervisningsbehov.
c) Parallellægning af et antal lektioner i et eller flere fag i et antal klasser.
d) Tildeling af ekstra ressourcer til et fag eller en klasse, herunder tildeling af pædagogtimer i Leg og Læring.
 
Ressourcer til holddeling afsættes i forbindelse med planlægningen af skoleåret på baggrund af oplæg fra skolelederen efter forelæggelse i pædagogisk råd og med efterfølgende godkendelse i skolebestyrelsen. Der kan i løbet af skoleåret være behov for omprioritering af ressourcerne i forhold til planlægningstidspunktet på grund af akut opståede behov. Denne omprioritering foretages af skoleledelsen.