Skolens læringspotentiale (se iøvrigt afsnittet inklusion eller mere plads til alle).  
 
     
      Alle medarbejdere på Korning Skole har deltaget i et udviklingsforløb med fokus på den undervisning med særligt fokus på læringsstile og håndtering af den samarbejdsbaseret problemløsning. Kompetenceudviklingen i forhold til sidst nævnte fortsætter som et fælles forløb i skoleåret 2011-2012
 
 
      Dette skal ses som en forlængelse af og et  supplement til det gennemførte udviklingsprojekt "Det gode læringsmiljø
      Desuden har den enkelte medarbejder en kursus- og udviklingsplan for skoleåret 12/13 med udgangspunkt i en kompentenceudvikling af den professionelle lærer eller pædagog.
      Anvendelse af IT er på skolen en aktiv implementeret del af undervisningen. I samtlige gruppelokaler er der installeret en interaktivtavle. Samtlige medarbejdere gennemgår i løbet af skoleåret kurser i forbindelsen med de mangfoldige muligheder, der er i aktivt anvendelse af de interktive tavler.
      Skolen har prioriteret indkøb af internet baseret undervisningsmateriale frem for nye bogsystemer. 
  
 
Integrering af IT og medier i undervisningen
            IT og medier anvendes i undervisningen af aldersintegrerede grupper - samt bidrager til inkludering af børn
            med særlige behov og udfordringer, så deres lyst til nye oplevelser og ny viden stimuleres. Alle børn er  
            kvalificeret til at udnytte og bruge de nye teknologiske muligheder. Lærere og pædagoger er kvalificeret i
            samarbejde med PUC-personalet for at understøtte ovennævnte områder.
            Rapporten udarbejdet af PUC-personalet i forbindelse med den pædagogiske diplom uddannelse ”Integrering
            af IT og medier i undervisningen” danner fælles forståelse og viden, og er derfor vores fælles  
            arbejdsredskab.
 
 
Succeskriterier skoleåret 2012-2013
 
      Vi har alle læringsplatformene, der ligger i elevintra og forældreintra i brug,  og bruger de nyttige ressourcer i forhold til IT-integregration. 
 
      Elevintra danner baggrund for en mere optimal respons på elevernes arbejde samt en nemmere evaluering. Hver uge udgives der på forældre og elevintra en ugeplan indeholdende uges skema med indhold og forventninger til opbakningen fra hjemmet. Ugeplanerne indledes med en informationsskrivelse om ugen der kommer og tanker om ugen der gik. Forældre og børn har givet udtryk for at det er en stor succes. Et meget nyttigt redskab, der sikrer den løbende dialog og evaluering imellem skole og hjem samtidigt med en meget hjælpsom informationskilde.
 
      Børn , der har svært ved at komme til orde i den mundtlige dialog i gruppen, de værdsætter at få mulighed for at ytre sig på skolens læringsplatforme. Dette bruges dagligt i mange undervisningssituationer, og er et sikkert implementeret
      redskab i undervisningen og læringsprocesser. 
 
      Elevintra  fremmer lyst, interesse og motivation hos den enkelte elev ved hjælp af logbøger, portfolio, bogkasser m. m. Alle har lige betingelser for læring og differentieringen af undervisningsmidlerne er overskuelige.
 
      Lærere og pædagoger anvender det virtuelle læringsrum til informationsspredning og som lagermedie for egne og elevernes materialer.
 
      Alle forældrene anvender forældreintra og giver udtryk for stor glæde ved dette. Samtlige arrangementer og skole/hjemsamtaler til og frameldes over intra.
 
Ressourcepersoner det er vi alle men med forskellige opgaver at løse
      I selve sporvognen er der to ressourcepersoner, hvoraf den ene er igang med en længere uddannelse i forhold til at rumme håndtere arbejdet med den gruppe af børn, der udviser mange signaler i sin adfærd på at de slår sig på omgivelserne og evt. egne iboende vanskeligheder.
      Alle lærere og pædagoger på Korning skole ved at vi er hinandens bedste forudsætning og styrke, og at det handler om at løfte i flok og selv optræde som en ressourceperson, der gør en forskel.Dette kræver naturligvis vedligeholdelse af både pædagogiske strategier og ikke mindst konkrete værktøjer til dette. I skoleåret 2011-2012 har vi inviteret en konsulent, der vil hjælpe os til at blive endnu bedre til håndtere den samarbejdsbaseret problemløsning i forhold til at børn gør det rigtige hvis de kan. (se iøvrigt afsnittet om samarbejdsbaseret problemløsning). Denne konsulent kommer 4 gange i løbet af det kommende skoleår og giver os nogle opgaver så vi kan træne målrettet i forhold til at håndtere udfordringerne. Vi evaluerer og udvikler undervejs med brug af værktøjet " plexusmodellen".( se evt. afsnittet fremme den refleksive kultur)