Bedre læringsresultater gennem anvendelse af IT

 

Korning skole har i skoleårene 2009/2010,2010/2011 og 2012/2013 opnået bedre læringsresutater ved anvendelse af IT i undervisningen. Denne udvikling vil vi fortsætte og vores mål er at alle børnene i skoleåret 2013/2014 har hver sin device at arbejde på.
IT  er integreret i den daglige undervisningen. 
De fire kompetenceområder informationssøgning og -indsamling, produktion og formidling, analyse samt kommunikation, videndeling og samarbejde  er en del af årsplanerne og har været det i kommende skoleår 2012/2013. IT og Læring ANNO 2012, 2013 og 2014 er Korning Skole en del af sammen med de øvrige skoler i kommunen.
IT anvendes  i tilrettelæggelse af  de differentierede undervisningsforløb netop som et led i at fremme inklusionen og give plads til læring for alle børnene.
 
Integrering af IT og medier i undervisningen
IT og medier anvendes i undervisningen af aldersintegrerede grupper - samt bidrager til inkludering af børn med særlige behov og udfordringer, så deres lyst til nye oplevelser og ny viden stimuleres. Alle børn er kvalificeret til at udnytte og bruge de nye teknologiske muligheder. Lærere og pædagoger er kvalificeret i samarbejde med PUC-personalet for at understøtte ovennævnte områder.
Rapporten udarbejdet af PUC-personalet i forbindelse med den pædagogiske diplom uddannelse ”Integrering af IT og medier i undervisningen” danner fælles forståelse og viden, og er derfor vores fælles arbejdsredskab.
 
 
Succeskriterier skoleåret 2012-2013
 
Vi har alle læringsplatformene, der ligger i elevintra og forældreintra i brug,  og bruger de nyttige ressourcer i forhold til IT-integregration. 
 
Elevintra danner baggrund for en mere optimal respons på elevernes arbejde samt en nemmere evaluering. Hver uge udgives der på forældre og elevintra en ugeplan indeholdende uges skema med indhold og forventninger til opbakningen fra hjemmet. Ugeplanerne indledes med en informationsskrivelse om ugen der kommer og tanker om ugen der gik. Forældre og børn har givet udtryk for at det er en stor succes. Et meget nyttigt redskab, der sikrer den løbende dialog og evaluering imellem skole og hjem samtidigt med en meget hjælpsom informationskilde.
 
Børn , der har svært ved at komme til orde i den mundtlige dialog i gruppen, de værdsætter at få mulighed for at ytre sig på skolens læringsplatforme. Dette bruges dagligt i mange undervisningssituationer, og er et sikkert implementeret
redskab i undervisningen og læringsprocesser. 
 
Elevintra  fremmer lyst, interesse og motivation hos den enkelte elev ved hjælp af logbøger, portfolio, bogkasser m. m. Alle har lige betingelser for læring og differentieringen af undervisningsmidlerne er overskuelige.
 
Lærere og pædagoger anvender det virtuelle læringsrum til informationsspredning og som lagermedie for egne og elevernes materialer.
 
Alle forældrene anvender forældreintra og giver udtryk for stor glæde ved dette. Samtlige arrangementer og skole/hjemsamtaler til og frameldes over intra.
 
 
 
 Ovenstående Succeskriterier fra skoleåret 2012 -2013 er vel implementeret på matriklen og en en del af hverdagen.