Principper for specialpædagogisk bistand:
Se iøvrigt afsnittet om INKLUSION 
 
Korning Skole er en almindelig folkeskole med visionen om  mindre specialundervisning, styrket faglighed og øget inklusion.
 
Kommentar:

Dette efterlader nogle refleksive spørgsmål til både den pædagogiske strategi og selve helhedstilbuddet sammensætning og krav hertil.

Kvaliteten af tilbuddet – ressource tildelingen – kompetenceudviklingen – udfordringerne i opgaven i forhold til de faktiske kompetencer og uddannelser.

 

 

Kontekst:
 Et helhedstilbud for elever med særlige udfordringer og et forsøg på at mindske den negative sociale arv
 Målgruppen er elever, der uden en særlig målrettet indsats risikerer et væsentligt  nedsat udbytte af undervisningen . Til denne målgruppe hører

 

-         elever med med svage sociale og kulturelle forudsætninger

-         ensomme/isolerede elever

-         udadreagerende elever

-         elever med generelle indlæringsvanskeligeheder

 

 

Vision:

 

Skabe et inkluderende læringsmiljø  med kvalitet i undervisningen for forskellige kategorier  af udsatte børn på Korning Skole og i grupperne.

 

Skabe den ”motiverende skole” hvor selvværd og glæde ved at gå i skole fremmer den sociale og  faglige udvikling

Skabe mulighed for at inddrage viden uden for skolen i udvikling af et inkludrende læringsmiljø

 

 

Kompetenceudvikling af personalet – strategier for læring og pædagogisk praksis:

 

At lære at se eleven i hvilke faktorer i læringsmiljøet, der er med til at opretholde den uhensigmæssige adfærd.

At lære at flytte fokus fra barnet til den sammenhæng/ kontekst  barnet er en del af

 


 

 

 

- Vi kan danner  hold af elever der, på nuværende tidspunkt, ikke er istand til at få et optimalt udbytte af undervisningen.

- Holdet består af 3-6 elever.

- Opgaven består i at "træne" eleven til at kunne indgå på lige for med "de andre" elever i klassen.

- Udgangspunktet for "opgaven" er; Hvad er det der gør at den pågældende elev ikke kan begå sig blandt "de andre" i klassen.

- Hvordan afhjælper vi / giver vi eleven redskaber til at kunne klare at indgå i klassen på lige fod med "de andre"?

- Målet er en inkludering i fællesskabet og ikke at oprette en traditionel OBS. klasse

- Holdets sammensætning af børn tages op til revidering hver gang at vi "ruller" - optimalt set 3gange årligt, eller når det ellers er relevant og "opgaven" - det enkelte barns særlige problem, er afhjulpet!!

- Elevernes faglige udbytte sikres af elevens faglærer. Faglæreren sørger for materialer og opgaver.

- Særlige ressourcepersoner og tovholder er udpeget til at løse opgaven i samarbejde med ledelsen, de øvrige lærere og pædagoger